Consultoria
La consultoria és un servei professional i una ajuda pràctica per a les empreses o a nivell individual amb experiència en un àrea específica, assessorant a persones, empreses, grups d’empreses o a organitzacions en general.
A TEGAMB ens centrem principalment en l’àrea d’enginyeria, a continuació mostrem algunes de les feines que els podem oferir:

 • Sector ambiental
  • Redacció, tramitació i seguiment de llicència ambiental
  • Sol·licituds de permís d’abocament i declaració d’ús i contaminació de l’aigua
  • Declaració anual de residus
  • Legalització de pous
  • Alta i gestió de registres (DUCA, DARI, etc)
  • Estudis d’impacte ambiental
  • Estudis d’impacte i integració paisatgística

   

 • Sector Agroalimentari
  • Disseny, redacció implantació de APPCC
  • Alta i gestió de registres (RIAAC, RSIPAC)

   

 • Sector Agrari i ramader
  • Seguiment i control de costos en alimentació animal
  • Seguiment i control de costos en la producció agrària
  • Redacció de plans de dejeccions ramaderes
  • Redacció, seguiment i control de Llibre de dejeccions ramaderes
  • Assessorament en l’ús de tecnologies de reducció de nutrients

   

 • Sector Rústica
  • Valoracions i taxacions de finques rústiques
  • Dictàmens pericials
  • Col·locació de límits de finques i filament de finques
  • Certificació de rústica, modificacions de cadastre, excessos de cabuda, etc
  • Segregacions / Unitat mínima

   

 • Topografia
  • Aixecaments topogràfics de finques rústiques
  • Ús de taquímetre per aixecaments d’edificis (interior/exteriors)